Úvodní slovo velmistra Řádu sv.Huberta

Každý skutek, který ve svém životě vykonáte, svědčí o tom, kým nebo čím jste. Postav se tedy příteli před zrcadlo, podívej se zpříma do svých očí a doplň podle svého nejlepšího vědomí a svědomí následující slova: Já jsem...

Řád svatého Huberta je rytířský, myslivecký, světský řád vyznávající křesťanské principy života a jeho poslání je, dle platných stanov, následující: „Skrze horlivé provozování myslivosti a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tradic, etiky a zvyklostí, při ctění přikázání a zákonů božích velebit Boha, pána našeho a svatého Huberta, patrona myslivosti a státi se na jejich přímluvu skutečnými šlechtici ducha, nositeli přátelství a lásky k bližnímu.“ Přestože má i Řád svatého Huberta svá pravidla, stanovy a předpisy, podstata členství spočívá především v dobrovolné doživotní službě a naplňování výše uvedených ideálů. Tyto ideály je nutno v tomto smyslu chápat jako dokonalý stav, ke kterému, přes všechna svá pochybení a nedobré vlastnosti, směřujeme a kterého se snažíme dosáhnout. K naplnění tohoto cíle nám nepomohou zákony, předpisy ani nikdo jiný. Máme-li se státi rytíři a šlechtici ducha a nositeli přátelství a lásky k bližnímu, musíme jimi být v každodenním životě. Ne jen občas a ne jen, když se nám to hodí. Ne kritikou a odsuzováním druhých, ale vlastním příkladem a trpělivou prací, a nikoli proto, abychom byli lepší než ostatní, ale proto, že chceme pokorně respektovat Boží autoritu a řád. Řád svatého Huberta je a vždy bude právě takový, jací budou jeho členové. Pro mne je ctí a potěšením pracovat na naplnění těchto ideálů ve společenství úžasných osobností, pro které se stala myslivost, tedy správa živé přírody, jejich posláním.

Jan František Votava, velmistr Řádu svatého Huberta