MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

patronu myslivosti

 

Všemohoucí, věčný, dobrotivý milosrdný a spravedlivý Bože,

který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil,

Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého služebníka svatého Huberta,

věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu svoji Božskou přízeň

a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,

nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím před úrazy koňmo i na voze

a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem chválili,

ctili a velebili skrze Ježíše Krista našeho Pána, jenž s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.


Amen!

František Antonín hrabě Šporck

 

 

 

Bože, tys naplnil svatého Huberta svou láskou,

dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa,

a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů.

Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce,

Abychom měli spolu s ním účast na Tvé slávě.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,

Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije

a kraluje po všechny věky věků.


Amen!