Kontakty nadace

Statut Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu

STATUT

Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu

 

 

Řád svatého Huberta se sídlem v Kuksu, přímý pokračovatel Řádu svatého Huberta založeného Františkem Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1723, registrovaný dne 16.6.1992 Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VSC/+-11951/92-R, IČO 65715398, zastoupený Velmistrem Řádu svatého Huberta dal zaregistrovat nadaci o názvu:

Hospitální nadace

Františka Antonína hraběte SporCka

v Kuksu

 

Tato byla registrována u Okresního úřadu v Trutnově – referát vnitřních věcí, pod č.j. vnitř. 225/6/93 dne 19.5.1993. Na základě souhlasu členů Řádu svatého Huberta ze dne 28.3.1998 bylo rozhodnuto o přeregistraci této nadace dle zák. č. 227/1997 Sb..

K úpravě právních poměrů Hospitální nadace vydává její správní rada podle § 4 zák.č. 277/1997 Sb. tento STATUT.

 

Část I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Název nadace

Hospitální nadace

Františka Antonína hraběte Sporcka

V Kuksu.

 

Čl. 2

Sídlo nadace

Sídlem nadace je Kuks 76-I, 544 43.

 

Čl. 3

Právní poměry nadace

Nadace je právnickou osobou, její právní poměry se řídí zák. č. 227/1997 Sb. O nadacích, dalšími obecně právními předpisy, základní listinou a tímto statutem.

 

Čl. 4

Územní působnost nadace

Nadace vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to zapotřebí k plnění jejich úkolů, či jejího zřizovatele, může nadace realizovat své záměry i v zahraničí.

 

Čl. 5

Cíl nadace

Nadace je zřízena za účelem podpory duchovních, mysliveckých a loveckých aktivit členů Řádu svatého Huberta (ŘsH) a na podporu aktivit na záchranu a obnovu mysliveckých, loveckých, lesnických, rybářských, přírodopisných a církevních památek, péče o potřebné členy ŘsH případně lesníky a myslivce a to v duchu tradic původní nadace a Řádu svatého Huberta.

 

Čl. 6

Činnost nadace

K dosažení uvedeného cíle bude nadace zejména:

a) usilovat o navrácení původního majetku nadace a zajišťovat jeho účelné využití,

b) soustřeďovat prostředky na účtu nadace za účelem naplnění hlavních cílů nadace,

c) rozvíjet vzájemnou spolupráci členů zřizovatele a ostatní myslivecké veřejnosti a za tím účelem pořádat nebo spolupořádat

- přednáškovou a společenskou činnost /např. podpora dětských táborů, podpora uměleckých akcí a činností – hudba, literatura, výtvarné umění s mysliveckou, ekologickou či podobnou tematikou, obnova a rekonstrukce mysliveckých, loveckých, lesnických, rybářských, přírodopisných a církevních památek

- podpora hospiců, domovů pro seniory a podobných zařízení

- semináře, soutěže a veřejné sbírky

d) za účelem rozmnožování svých prostředků může pronajímat svůj majetek a účastnit se na podnikání formou nákupu akcií a státních dluhopisů v intencích zákona a nadacích, případně zřizovat podnikatelské subjekty ve smyslu platných zákonů,

e) poskytovat pomoc členům nadace a zřizovatele, či jejich rodinným příslušníkům, a to formou služeb či nepeněžitých darů,

f) rozvíjet vzájemnou spolupráci členů nadace a zřizovatele formou pobytů v mysliveckých naučných a výukových střediscích,

g) podílet se na činnosti Řádu svatého Huberta, a to i na jeho mezinárodních aktivitách.

 

Část II.

MAJETEK NADACE

 

Čl. 7

Zdroje nadace

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude nadace získávat z následujících zdrojů:

a) příspěvky od zřizovatele

b) dary právnických a fyzických osob

c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace

d) ostatní příjmy

 

Čl. 8

Používání prostředků nadace

Prostředky nadace lze použít pouze k realizaci cíle nadace, a to zejména na:

a) příspěvky a finanční zajištění činnosti uvedené v předchozím článku o názvu „Činnost nadace“,

b) odměny, které se poskytují za práci pro nadaci vykonanou na základě schválení správní radou podle obecně závazných předpisů,

c) náhrady cestovních výdajů členům nadace, jakož i osobám, které vykonávají práci pro nadaci podle předchozího odstavce podle obecně závazných předpisů.

Z prostředků nadace lze po schválení správní radou poskytovat příspěvky na akce pořádané zřizovatelem k zajištění jeho činnosti.

 

Část III.

ORGÁNY NADACE

 

Čl. 9

Správní rada

1. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a) vydat statut a rozhodnout o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změnu,

c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

d) rozhodovat o sloučení,

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady či volí revizora nadace, rozhodovat o odvolání člena správní rady, dozorčí rady či revizora , přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce,

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, člena dozorčí rady a revizora,

g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

3. Správní rada má šest členů. První členy správní rady jmenoval svým rozhodnutím zřizovatel.

4. Funkční období členů správní rady je až tříleté, opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

5. Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního obdobní

b) úmrtím

c) odvoláním

d) odstoupením

 

Čl. 10

Jednání jménem nadace

Jménem nadace jedná předseda správní rady samostatně nebo společně místopředseda správní rady a jeden člen správní rady. Podepisování se děje tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis samostatně předseda správní rady či společně místopředseda správní rady a jeden člen správní rady.

 

Čl. 11

Revizor, dozorčí rada

1. Revizor či dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.

2. Revizor či dozorčí rada zejména

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,

b) Přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu,

c) Dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními přepisy, zakladatelskou listinou a statutem nadace,

d) Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3. Revizor či dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své činnosti oprávněna zejména:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak nečiní předseda správní rady.

4. Revizor či dozorčí rada má právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo,   pokud o to požádají.

5. Funkce revizora či člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace.

 

Čl. 12

Náklady související se správou nadace

 

Celkové roční náklady související se správnou nadace nesmí překročit 50% celkových ročních výnosů nadačního jmění.

 

Čl. 13

Výroční zpráva a účetnictví

 

Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok, vždy do 31. května následujícího kalendářního roku.

Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25, odst. 2. zák. č. 227/1997 Sb.. Nadace vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb..

 

 

Část IV.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 14

Změna statutu

 

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

 

Čl. 15

Poměry neupravené tímto statutem se řídí zákonem č. 227/21997 Sb. A ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.V Kuksu,  16.10.2009

 

 

 

 

………………………………….

Bc. Michal Hubert Zrůst

předseda správní rady 

 

PODPISOVÝ VZOR

 

Členů správní rady nadace o názvu

 

Hospitální nadace

Františka Antonína hraběte Sporcka

V Kuksu

 

My, níže uvedení členové správní rady, se budeme podepisovat takto:

 

 

 

Předseda správní rady:

Bc. Michal Hubert Zrůst     …………………………………………………………..

 

 

Místopředseda správní rady:

………………………………………………………….

 

 

Členové správní rady:

Ing.arch. Igor Krčmář       ………………………………………………………….

 

 

Jaromír Strouhal              ………………………………………………………….

 

 

Jiří Roleček                      …………………………………………………………

 

 

RSDr. Ladislav Cinegr       ………………………………………………………..

 

 

Jan Černý                        ………………………………………………………..

 

 

Revizor Nadace

MUDr. Tadeáš Maślanka    ……………………………………………………….


 

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

Tel: +420 123 456 789
E-mail: info@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2018 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Created by canalmedia

Menu-CS