Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ již po devatenácté.

Velmi příjemné prostředí „Penzionu Za vodou“ poskytlo zázemí XIX. ročníku vzdělávacího semináře „Tradice a současnost v myslivosti“, který tradičně pořádá Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu.

Organizátoři vybrali pro letošní rok následující témata: „Lov jako součást šlechtické kultury baroka“, „Sporckova hudba v plenéru“, „K dějinám mysliveckých tradic – všechno bylo trochu jinak“, „Management zvěře v současné krajině“ a „Redukce početních stavů spárkaté zvěře“. Nelze přesné říci, Zda to bylo výběrem témat, ale poprvé v historii těchto seminářů se stalo, že organizátoři museli odříci několik pozdních přihlášek, protože byla zcela naplněna kapacita sálu.

 

A nyní již k samotnému semináři. První téma připravil a velmi fundovaně odpřednášel PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., který přes své mládí, se věnoval svému tématu velmi zodpovědně a posluchače semináře plně zaujmul. Odměnou mu byl bouřlivý potlesk. Téma týkající se dějin mysliveckých tradic zpracoval nestor české myslivosti pan ing. Ctirad Rakušan. Pro svůj pokročilý věk a zdravotní problémy se však nemohl, k zármutku pořadatelů, osobně semináře zúčastnit a pověřil odpřednášením svého syna ing. Huberta Rakušana. Rovněž toto téma posluchače zaujalo, přestože někteří mohli být poněkud překvapeni historickou pravdou. Následovalo téma Managementu zvěře v současné krajině, které zpracoval a odpřednášel pracovník Zemědělské univerzity v Praze pan ing. Miloš Ježek, Ph.D. Pro velký zájem posluchačů mu byl poskytnut největší časový prostor. Časový prostor do příjezdu posledního přednášejícího vyplnil ing. Zdeněk Navrátil, který zpracoval téma „Redukce početních stavů spárkaté zvěře. Nejprve plynule navázal na některé závěry předchozího přednášejícího týkajících se zejména černé zvěře, a poté pokračoval otázkou, zda má společnost vůbec zájem redukovat početní stavy. Porovnáním statistik černé zvěře a jelena sika poukázal na systémové vady managementu a patrný nezájem společnosti o radikální řešení daného problému. Poslední téma Sporckovy hudby v plenéru přednesl profesor University Karlovy v Hradci Králové Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.

 

 

 

Po obědě následovala odpolední část semináře, kdy se účastníci přemístili do Starého Plesu, přesněji do kaple sv. Huberta, která patří ke spockovským památkám. Před seznámením s historií kaple, předvedl pan docent Bohadlo spolu s panem učitelem Pelcem z Kuksu ukázku hudby v plenéru. Byl to rozhovor dvořana s poustevníkem. Tato skladba pochází z doby Antonína Františka hraběte Sporcka.  Poté v krátkém vyprávění páter Boháč seznámil přítomné s historií kaple a okolí. Na závěr této návštěvy předvedlo Lovecké trio Hradec Králové, které svým troubením doprovázelo celý seminář, soubor starých francouzských skladeb určených pro parforsní lovy. Při zpáteční cestě ještě účastníci navštívili u obce Josefov vojenský hřbitov, kde se výkladu ujal pan Martin Hájek.

 

 

Díky pěknému počasí a kvalitním lektorům se seminář podařil a po odpoledním zaměstnání byl zakončen tradičním volným posezením u grilovaného divočáka.

Sepsal: ing. Zdeněk Navrátil