Řád svatého Huberta zachraňuje památky

Ve čtvrtek dne 23. srpna 2012 byla na „Mlýnském kopci“ nad obcí Žireč (součást Dvora Králové nad Labem) slavnostním způsobem reinstalována socha sv. Františka Xaverského. Slavnostní akt proběhl za účasti význačných církevních a světských osobností a také nemalé skupiny občanů z blízkého okolí. Přibližně v 16 hodin z pověření Řádu sv. Huberta a Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka zahájili akci pan PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. a Bc. Lukáš Pelc, kteří v dobových kostýmech předvedli v malé hudební kreaci část barokního opusu „Rozmluva poustevníka a dvořana“. Poté již moderátor pan Pelc v komži žebravého mnicha pozval k mikrofonu pana Prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc., člena Premonstrátského řádu v Praze, který v úvodu přečetl pozdravný dopis PhDr. Ivany Kyzourové, ředitelky odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ČR, a poté přítomné seznámil s osobností Františka Xaverského a jeho životním dílem.  Následně ve svém vystoupení zástupce památkového ústavu v Jaroměři-Josefově pan Bc. Pavel Mach přiblížil přítomným osobnost významného barokního sochaře Jiřího Pacáka, který sochu Františka Xaverského v roce 1730 vytvořil.

 

Zpustlou sochu sv. Františka Xaverského, zarostlou bujnou vegetací, objevili členové Řádu svatého Huberta a ihned zahájili kroky pro její záchranu. V první fázi byla odstraněna vegetace a socha, která částečně stála mimo svůj podstavec a podložena kameny, byla znovu, za přispění pana Josefa Mádleho ml., zaměřena. Poté následovalo jednání s pracovnicí odboru školství MěÚ Dvůr Králové nad Labem a územním pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který vlastní pozemek na němž byla socha umístěna. Za účasti akademických sochařů pana Karla Krátkého a Stanislava Malého byla socha rozebrána a převezena do ateliéru v Pardubicích. Převoz zajistila stavební firma MPLUS CZ ze Stanovic. Průběh restaurátorských prací byl průběžně monitorován v rámci kontrolních dnů, jichž se zúčastňoval  i zástupce památkového ústavu. Po dobu nepřítomnosti sochy byl v prostoru vybudován betonový základ pro zpětné umístění významné kulturní památky. Místní patriot pan Josef Pišta ve spolupráci s mladým sochařem Otou Černým upravili kámen na němž je umístěna tabulka s údaji o sv. Františku Xaverském a tabulka „Kulturní památka“. Kámen byl stavební firmou pana Pišty umístěn před sochu po jejím nainstalování jmenovanými akademickými sochaři. Po nezbytných povrchových úpravách byla socha připravena k novému vysvěcení, které na závěr výše uvedeného slavnostního aktu provedl, za nepřítomného místního kněze, již dříve zmíněný zástupce Premonstrátského řádu pan Prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina DrSc.

Řád svatého Huberta by nemohl celou akci uskutečnit bez výrazné podpory místních patriotů, kteří celou akci podpořili technickou a finanční podporou, protože restaurování a přesuny nebyly financovány z evropských či státních dotací, ale za přispění pana Josefa Pišty a zejména pana Josefa Mádleho mladšího, který se přičinil nejvíce. Touto cestou jim ještě jednou moc děkujeme.

Fotografie z odhalení sochy

 

Ing. Navrátil Zdeněk, Mistr Řádu sv. Huberta

Foto Václav Lokvenc, Mistr Řádu sv. Huberta